Młodzi Światu - Oddział w Kielcach

Salezjański Wolontariat Misyjny

Znajdź nas

   

Zainwestuj w Dobro

Pliki cookies

Informacja o plikach cookies.

Wolontariat

ABC wolontariatu

Wolontariat to dobrowolne i nieodpłatne działania, świadczone na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne i koleżeńskie. Ta skomplikowana definicja oznacza, że wolontariuszem może być każdy, bez względu na zajęcia, płeć, narodowość czy wiek. Możesz więc stać się nim i Ty!

Istnieją różne formy wolontariatu. Możemy podzielić pracę wolontariuszy według kilku kryteriów. Biorąc pod uwagę przedział czasu wykonywania pracy przez wolontariusza będziemy mówić o wolontariacie długotrwałym lub akcyjnym. Wewnątrz tego ostatniego istnieją dwie formy działań: jednorazowy udział w akcji lub jej cykliczne wspieranie. Ze względu na miejsce dzielimy wolontariat na krajowy i zagraniczny. Biorąc pod uwagę osobą samego wolontariusza, wyróżniamy np. wolontariat studencki czy pracowniczy (nie zapominajmy jednak, że również bezrobotni czy renciści mogą pracować w charakterze wolontariuszy).

Praca, jaką może wykonywać wolontariusz, jest najczęściej związana z indywidualnymi umiejętnościami i upodobaniami. Warto więc wybierając organizację, w której pracę chcielibyśmy się włączyć, zastanowić się nad jej misją, realizowanymi projektami, grupą beneficjentów itp.
Wolontariat niesie przecież korzyści nie tylko dla organizacji, ale też dla samego wolontariusza.

Wolontariat to szansa, aby:
• zdobyć nowe doświadczenie,
• zawrzeć interesujące znajomości,
• pracować w ciekawym zespole,
• mieć satysfakcję z własnej pracy,
• realizować się w niej i rozwijać,
• mieć poczucie bycia częścią ważnego dzieła,
• mieć bezpośredni kontakt z potrzebującymi,
• wykorzystać swoje umiejętności w praktyce i zdobyć nowe,
• poznać swoje mocne i słabe strony,
• nauczyć się pracy w grupie,
• zdobyć praktykę w zarządzaniu,
• przeżyć przygodę życia…
… wymieniać można w nieskończoność.

Dla każdego z nas wolontariat to wyjątkowe i niezapomniane doświadczenie! Zobacz, co mają do powiedzenia nasi wolontariusze. Daj się zarazić entuzjazmem i przyjdź na jedno z naszych spotkań! Nie czekaj, aż rozwiązania przyjdą same.

Prawo
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. nr 96, poz. 873 ze zm.) wprowadziła definicję wolontariusza. Zgodnie z art. 2 pkt.3 ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Ustawa ta daje też odpowiedzi na liczne pytania zarówno wolontariuszy, jak i organizacji, które z nimi współpracują – dlatego warto przyjrzeć się jej nieco bliżej!

1. Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każdy, zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie (wymagana jest wobec tych drugich pisemna zgoda opiekuna prawnego) oraz cudzoziemcy legalnie przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nie muszą do tego rodzaju aktywności posiadać pozwolenia na pracę w Polsce). Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, bowiem nie tracą oni przez to statusu bezrobotnego, ani prawa do zasiłku.

2. Kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza?
• Organizacje pozarządowe. Większość organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy. Działają oni dla dobra publicznego w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji i ekologii. Ze świadczeń wolontariuszy mogą korzystać również międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w Polsce.
• Organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane. Wolontariusz w instytucji publicznej może poznać zasady funkcjonowania państwa i dużych instytucji. Taki wolontariat to także okazja do pracy w zespole ludzi o dużym doświadczeniu zawodowym Dzięki pracy ochotników będzie można rozszerzyć zakres usług pomocy społecznej, służby zdrowia, rehabilitacji, poradnictwa pracy, kultury, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, sportu i turystyki czy resocjalizacji.
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
• Podmioty kościelne prowadzące działalność pożytku publicznego. Nie mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy podmioty w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza:
• wolontariuszowi z mocy ustawy przysługuje ubezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, pod warunkiem, że wykonuje on świadczenia na podstawie porozumienia zawartego na czas określony dłuższy niż 30 dni;
• korzystający zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dla wolontariuszy, z których świadczeń korzysta przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub przez czas nieokreślony;
• korzystający może fakultatywnie zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli dany wolontariusz nie podlega mu z innego tytułu;
• na żądanie wolontariusza korzystający potwierdza na piśmie treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonaniu świadczeń;
• korzystający informuje wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji;
• organizacja informuje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
• korzystający zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonania przez wolontariusza świadczeń, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń z nimi związanych zapewnia odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
• organizacja pokrywa koszty podróży służbowych i diet, chyba że wolontariusz zwolni ją z tego obowiązku (tylko w formie pisemnej);
• korzystający może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń, w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń.

4. Obowiązki wolontariusza:
Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, np. w przypadku pomocy medycznej osobom bezdomnym lub w przypadku wolontariuszy na stanowisku nauczyciela). Wolontariusz również jest zobligowany do wywiązania się z obowiązków określonych w porozumieniu, nawet jeśli nie przybrało ono formy pisemnej. Jest odpowiedzialny również za dbanie o powierzony majątek.

5. Porozumienie
Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową jest porozumienie. Określa ono zakres, sposób wykonywania świadczeń oraz czas na jaki zostało zawarte. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie. W przypadku porozumień zawartych na okres krótszy niż 30 dni, mogą one mieć formę ustną. Jeżeli porozumienie dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Polskę, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.

6. Ubezpieczenie wolontariusza
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: Podmiot korzystający ze świadczeń wolontariusza ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku, gdy świadczenia te trwałoby krócej niż 30 dni. Jeżeli świadczenie wolontariusza trwa dłużej niż 30 dni, wówczas korzystający nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż wolontariusz będzie podlegał ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.).
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie reguluje przedmiotu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ale ponieważ wolontariusz jest stroną umowy cywilnoprawnej jaką jest porozumienie, może odpowiadać on za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikające z tej umowy bądź za czyny niedozwolone. W związku z powyższym warto rozważyć czy przy konkretnym świadczeniu korzystający nie powinien ubezpieczyć wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyć może się także sam wolontariusz. Niemniej jednak decyzja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej jest decyzją fakultatywną stron porozumienia wolontariackiego.
• Ubezpieczenie zdrowotne: Inaczej przedstawia się sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym. W takim przypadku zgodnie z art. 46 ust. 1 wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Stosownie do art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 45, poz. 391 ze zm.) korzystający może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Przepis ten oznacza, iż praktyce od woli korzystającego zależeć będzie czy składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza będzie odprowadzana. Pamiętać jednak należy, że w przypadku, gdy korzystający zdecyduje się zgłosić wolontariusza do ubezpieczenie zdrowotnego, to on a nie wolontariusz będzie opłacał składki. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca korzystający od podstawy wymiaru odpowiadającej najniższemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, wolontariusz zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Funduszem, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwane zaległości w opłacaniu składek. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzana do Narodowego funduszu Zdrowia za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zatem korzystający zgadza się odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza, wówczas to on, a nie wolontariusz, powinien zarejestrować wolontariusza w Narodowym Funduszu Zdrowia.
• Ubezpieczenie społeczne (ZUS itp.): Zarówno podmiot korzystający jak i wolontariusz nie opłacają składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy – a nie świadczeniem pracy. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zm.) nie przewiduje obowiązku ani nawet możliwości objęcia wolontariusza ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym czy wypadkowym.

źródło: http://swm.pl/wolontariat/abc-wolontariatu

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu - Oddział w Kielcach